Polityka Prywatności

Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI W CENTRUM MEDYCZNYM NASMEDICA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NASMEDICA KWIECIŃSKA-NASHER, NASHER SPÓŁKA JAWNA 63-000 Środa Wielkopolska ul. Poselska 52, którego reprezentuje kierownik Barbara Kwiecińska-Nasher,
 2. Inspektorem Danych Osobowych jest Marcin Nasher, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NASMEDICA KWIECIŃSKA-NASHER, NASHER SPÓŁKA JAWNA 63-000 Środa Wielkopolska ul. Poselska 52 możliwy jest pod numerem tel. nr. +48 788 994 254 lub adresem email: iod.nasmedica@gmail.com,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie art. 6 ust. 1 ppkt a) i b) oraz art. 9 ust. 2 ppkt h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, mogą być również przekazywane innym podmiotom uprawnionym, administracji publicznej uprawnionej do wglądu w dokumentacje medyczną pacjenta na mocy przepisów prawa,
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. 20 lat – według przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 159 z późn. zm.),
 6. posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia,
 7. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
 9. administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
 10. administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu,
 11. administratorem systemu monitoringu jest NASMEDICA Kwiecińska-Nasher, Nasher Spółka Jawna, 63-000 Środa Wielkopolska ul. Poselska 52,
 12. monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym,
 13. podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora,
 14. zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 90 dni,
 15. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania,
 16. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Współpraca