• Polityka prywatności

  Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI W CENTRUM MEDYCZNYM NASMEDICA

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NASMEDICA KWIECIŃSKA-NASHER, NASHER SPÓŁKA JAWNA 63-000 Środa Wielkopolska ul. Poselska 52, którego reprezentuje kierownik Barbara Kwiecińska-Nasher,
  2. Inspektorem Danych Osobowych jest Marcin Nasher, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NASMEDICA KWIECIŃSKA-NASHER, NASHER SPÓŁKA JAWNA 63-000 Środa Wielkopolska ul. Poselska 52 możliwy jest pod numerem tel. nr. +48 788 994 254 lub adresem email: iod.nasmedica@gmail.com,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie art. 6 ust. 1 ppkt a) i b) oraz art. 9 ust. 2 ppkt h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
  4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, mogą być również przekazywane innym podmiotom uprawnionym, administracji publicznej uprawnionej do wglądu w dokumentacje medyczną pacjenta na mocy przepisów prawa,
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. 20 lat – według przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 159 z późn. zm.),
  6. posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia,
  7. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
  9. administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
  10. administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

 • Prawa pacjenta

  Karta praw pacjenta to dokument, który gwarantuje pacjentom dostęp do godnej opieki zdrowotnej. Poniżej znajdziecie Państwo dokument przedstawiający owe prawa.

 • Jak zostać pacjentem?

  Zobacz, jak w kilku krokach zostać naszym pacjentem
  Zobacz
 • Nagłe przypadki

  W dni wolne od pracy całodobowo oraz od poniedziałku do piątku od 18.00 do 8.00 świadczenia udzielane są przez Szpital Średzki
  Czytaj dalej
 • Poradnia czynna

  • Poniedziałek - Piątek
   8.00 - 18.00
  • Sob - Niedz
   Nieczynne

Umów się na wizytę

Skontaktuj się z nami, aby umówić wizytę u specjalisty